Проєкт рішення "Про бюджет Керецьківської сільської територіальної громади на 2022 рік"

Дата: 10.12.2021 18:07
Кількість переглядів: 333

Фото без опису

                                                                         

                                                          TSIGN                                         ПРОЄКТ

КЕРЕЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тринадцята сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 «____»___________2021 року                  с. Керецьки                                               №

 

Про бюджет Керецьківської сільської

територіальної  громади  на 2022 рік

 

07513000000

(код бюджету)

 

     Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а:           

                                                                                                                                                                                 

  1. Визначити на 2022 рік:

-  доходи  сільського бюджету в сумі 102 825 000 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету  – 98 354 400 гривень, доходи спеціального фонду бюджету –4 470 600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського  бюджету у сумі 102 825 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 98 354 400 гривень, видатки спеціального фонду бюджету –  4 470 600 гривень;

- оборотний  залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить, 0,1  відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету Керецьківської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  3 235 800 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71  та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 8 цього рішення спрямовуються на надання кредитів з сільського бюджету індивідуальним сільським забудовникам.

         8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними  видатками сільського бюджету Керецьківської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

 - нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику відділу фінансів Керецьківської сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

         10.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Керецьківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів  сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         11.  Головними розпорядниками коштів сільського бюджету  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

          1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

         2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

         3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

             здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2023 року;

            оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

         4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

         5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право Виконавчому комітету Керецьківської сільської ради  за погодженням із постійною  комісією сільської  ради питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у період  між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

         12.1.  Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2022 рік у разі, якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

          12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського  бюджету на 2022 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської  ради.

          12.4.  За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2022 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу Керецьківської сільської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2022 рік.

          14. Установити, що в процесі виконання бюджету Керецьківської сільської територіальної громади перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

         15.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

         16.  Додатки 1- 4 до цього рішення є невід’ємною частиною

         17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.                             

         18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова  комісії Штефко М.Д.).

 

 

 

Сільський голова                                                                     Михайло МУШКА

https://rada.info/upload/users_files/04351512/f62528aeb6e430297abfc176d89050ca.xlsx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь