Оголошення!

Дата: 21.10.2021 16:44
Кількість переглядів: 180

КЕРЕЦКІВСЬКА СІЛЬСЬКА рада повідомляє про початок громадських обговорень щодо розгляду заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Березники, урочище ‘Дільки’, Хустського району, Закарпатської області. Бажаючі подати свої пропозиції або ознайомитися з оригіналами документів можуть звернутися до Керецьківської сільської ради за адресом - с. Керецьки, вул. Головна, буд.52E-Mail адреса: kervillagecouncil@ukr.net  протягом 15 днів з моменту розміщення оголошення.

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Березники, урочище ‘Дільки’, Хустського району, Закарпатської області

 

 

 1. Замовник СЕО.

Виконавчий комітет Керецьківської сільської ради

Адреса: 89334, Закарпатська обл., Хустський р-н, c. Керецьки, вул. Головна, буд.52,  E-Mail адреса: kervillagecouncil@ukr.net 

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель.

Детальний план території розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Проектом передбачається визначення цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Проект розроблено відповідно  до  Рішення Кірецьківської сільської ради 401 від 10.08.2021 р.

 

 

 

 

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Ділянка на яку розробляється ДПТ розташована в західній частині  с.Березники і обмежена землями загального користування (ґрунтові дороги), землями комунальної власності та землями сільськогосподарського призначення.

 Ділянка, що передбачена має площу 0,7702 га.

На основі аналізу містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації детальним планом території передбачається:

 • розташування цеху по переробці дикорослих рослин та споруд для його обслуговування;

 • розпланування та впорядкування вулично-дорожньої мережі із врахуванням вже сформованої ситуації;

 • передбачити забезпечення території необхідними мережами та об’єктами інженерної інфраструктури.

На ділянці проектування та на суміжних територіях інженерні мережі представлені повітряною лінією зв’язку.

Газопостачання

Газопостачання проектованої забудови не передбачається.

Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи села згідно технічних умов експлуатаційних служб. Розподілення електроенергії від трансформаторних підстанцій до проектованої території прийнято по існуючим повітряних лініях низької напруги 0.4кВ. 

Водопостачання

Проектом передбачається влаштування свердловини для питної та технічної води. На майбутнє підключення до централізованого водопроводу села.

Каналізація

На І чергу передбачається каналізування до індивідуальних очисних споруд типу БІОТАЛ.

На ІІ чергу передбачається влаштування централізованої системи господарсько-побутової каналізації з відведенням стоків до очисних споруд с.Березники. В подальшому при розробці генерального плану с.Березники, а саме схеми інженерних мереж, необхідно врахувати потреби об’єктів промисловості у каналізуванні та їх підключення до проектованої централізованої комунальної каналізаційної системи міста.

Об’єкт планованої діяльності не відноситься до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і не підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території в с. Березники, урочище ‘Дільки’, Хустського району, Закарпатської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів будівництва, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів будівництва, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Не передбачаються.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

     В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку села та підвищення якості  життя населення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції подавати до Керецьківської сільської ради

Адреса: 89334, Закарпатська обл., Хустський р-н, c. Керецьки, вул. Головна, буд.52,  E-Mail адреса: kervillagecouncil@ukr.net 

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь